Nghiệp vụ ngắn hạn

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Cần Thơ Tháng 11/2017

1.Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG:20/11/2017

2.Thực hành phần mềm kế toán KG:11/12/2017

3.Thực hành khai khai báo thuế chuyên nghiệp KG:11/12/2017

4.Bồi dưỡng kế toán trưởng DN – HCSN KG:27/11/2017

5.Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG:27/11/2017

6.Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG:27/11/2017

7.Xuất  Nhập khẩu – Hải quan KG:27/11/2017

8.Thư ký, Trợ lý giám đốc và Quản trị văn phòng KG:27/11/2017

9.Chuyên viên Sales và Marketing KG:27/11/2017

10.Văn thư, thư viện trường học KG 25/12/2017

11.Sơ cấp văn thư, thư viện trường học KG 25/12/2017

12.Sơ cấp hành chính, văn thư, lưu trữ và soạn thảo văn bản KG 25/12/2017

13.Hành chính, văn thư, thư viện trường học KG 25/12/2017

14.Biên bản và xử lý văn bản KG 25/12/2017

15.Ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư  lưu trữ KG 25/12/2017

16.Hướng dẫn viên du lịch KG: 11/12/2017

17.Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở : 25/11/ 2016

18.Đấu thầu cơ bản KG: 27/12/ 2017

19.Đầu thầu nâng cao KG: 27/12/ 2017

20.Đấu thầu qua mạng KG: 27/12/ 2017

21.Quản lý dự án KG: 27/12/ 2017

22.Nghiệp Lễ tân khách sạn KG: 27/11/2017

23. Nghiệp vụ Phục vụ Nhà hàng KG: 27/11/2017

24. Nghiệp vụ Quản trị Nhà hàng – Khách sạn KG: 27/11/2017

 

 

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng lớp nghiệp vụ tại An Giang tháng 11/2017

1. Bồi dưỡng kế toán trưởng KG: 27/11/2017

22. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG:20/11/2017

3. Thực hành khai khai báo thuế KG: 11/12/2017

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG:27/11/2017

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 27/11/2017

6. Kinh doanh quốc tế – Xuất nhập khẩu – Hải quan KG:27/11/2017

7. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng KG:27/11/2017

8. Hướng dẫn viên du lịch KG: 11/12/2017

9. Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở : 25/11/ 2017

10. Nghiệp Lễ tân KG: 27/11/2017

11. Nghiệp vụ Nhà hàng KG: 27/11/21017

Các hoạt động học của Trưng tâm đào tạo Nghiệp vụ ngắn hạn SPTC

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Vĩnh Long tháng 11 năm 2017

1.Bồi dưỡng  kế toán trưởng KG: 27/11/2017

2.Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 27/11/2017

3. Chuyên viên kinh tế – Quan tri  kinh doanh KG:27/11/2017

5.Kế toán doanh nghiep – Thuc hành khai thuế KG:20/11/2017

6.Thực hành khai khai báo thuế KG: 11/12/2017

7. Chuyên viên Sales và Marketing KG 27/11/2017

8. Thư ký – Trợ  lý giám đốc  & Quản tri văn phòng KG 27/11/2017

9.Hướng  dẫn viên du lich KG: 11/12/2017

10. Nghiep  vu sư phạm Trung học cơ sở: KG 25/11/2017 

 

Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Tp. Hồ Chí Minh tháng 11/2017

1. Hướng dẫn viên du lịch KG: 11/12/2017

2. Nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở  KG: 25/11/ 2017

3. Bồi dưỡng kế toán trưởng KG: 27/11/2017

4. Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 27/11/2017

5. Chuyên viên kinh tế – Quản trị kinh doanh KG: 27/11/2017

5. Kế toán doanh nghiệp – Thực hành khai thuế KG: 20/11/2017

7. Thực hành khai khai báo thuế KG: 11/12/2017

8. Chuyên viên Sales và Marketing KG 27/11/2017

9. Trợ lý giám đốc & Quản trị văn phòng KG 27/11/2017