Entries by Admin2

Ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư lưu trữ

CỤC LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC  Thông báo về việc tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản; Nghiệp vụ hành chính, văn thư, thư viện trường học, Biên tập và xử lý văn bản Trường Trung cấp văn […]

Hành chính, văn thư, thư viện trường học

CỤC LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC  Thông báo về việc tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản; Nghiệp vụ hành chính, văn thư, thư viện trường học, Biên tập và xử lý văn bản Trường Trung cấp văn […]

Sơ cấp hành chính, văn thư, lưu trữ và soạn thảo văn bản

CỤC LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC  Thông báo về việc tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản;  Nghiệp vụ hành chính, văn thư, thư viện trường học, Biên tập và xử lý văn bản Trường Trung cấp văn […]

Sơ cấp văn thư, thư viện trường học

CỤC LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC  Thông báo về việc tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản; Nghiệp vụ hành chính, văn thư, thư viện trường học, Biên tập và xử lý văn bản Trường Trung cấp văn […]

Sơ cấp văn thư, thư viện trường học

CỤC LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC  Thông báo về việc tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản; Nghiệp vụ hành chính, văn thư, thư viện trường học, Biên tập và xử lý văn bản Trường Trung cấp văn […]