Nghiệp vụ ngắn hạn kinh tế, du lịch, sư phạm

Khai giảng các lớp nghiệp vụ tại Vĩnh Long tháng 05 năm 2019

1.Bồi dưỡng  kế toán trưởng KG: 18/05/2019

2.Chuyên viên ngân hàng hiện đại KG: 28/05/2019

3. Chuyên viên kinh tế – Quan tri  kinh doanh KG: 08/05/2019

5.Kế toán doanh nghiep – Thuc hành khai thuế KG: 28/05/2019

6. Thực hành khai khai báo thuế KG: 28/05/2019

7. Chuyên viên Sales và Marketing KG 08/05/2019

8. Thư ký – Trợ  lý giám đốc  & Quản tri văn phòng KG: 28/05/2019

9.Hướng  dẫn viên du lich KG: 07/05/2019

10. Nghiep  vu sư phạm Trung học cơ sở KG: 11/05/2019

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai, nhưng bạn phải kiểm tra hộp thư sau khi gửi phản hồi để xác nhận email của bạn có thực và bạn không phải là spammer. Bạn có thể gửi thư trực tiếp đến [email protected] để được trả lời trực tiếp và nhanh hơn. Các trường bắt buộc được đánh dấu *